Miljöpolicy

Antagen av Föreningen Sandö Hamn 2009 Rev 2023
 

Övergripande mål

Föreningen ska verka för att all verksamhet i hamnen och dess närhet bedrivs och utvecklas i en hållbar, miljöanpassad och resurssnål riktning.

Alla medlemmar och deras gäster ska tänka långsiktigt för att uppnå våra mål:

  Ren luft
  Hav I balans
  Levande kust och skärgård
  Ett rikt växt och djurliv
  Minimal klimatpåverkan

 

Styrelsens uppgift

 • samarbeta med myndigheter och organisationer i miljöfrågor och följa upp aktuell lagstiftning samt informera medlemmarna i dessa frågor
 • se till att det finns en fungerande beredskap för nödsituationer
 • särskilt uppmärksamma de miljöåtgärder som kan vara betingade av att hamnen gränsar till ett Natura 2000 område
 • regelbundet lyssna på medlemmarnas synpunkter beträffande miljöarbetet och fullfölja/verkställa sådana synpunkter som är relevanta
 • regelbundet revidera denna miljöpolicy
 • kontrollera att medlemmarna och deras gäster samt gästande båtar följer uppsatta regler och verkar för våra miljömål.
 • utse en ledamot i styrelsen att vara ansvarig för alla miljöfrågor
 • samla allt miljömaterial i en pärm som finns på hamnkontoret och på föreningens hemsida
 • göra ett utdrag av de viktigaste miljöreglerna i hamnen såväl på svenska som på engelska och anslå detta i klubbstugan och i gästhamnen
 

Medlemmarnas uppgift

Medlemmarna ska följa föreningens och samhällets regler beträffande miljöarbetet och därtill gärna komma med egna förslag till förbättringar av detta arbete.

Alla båtar som tas upp i Sandö Hamn skall tvättas av på spolplatten!

Här följer en exemplifiering av åtgärder som alla medlemmar kan ta till sig:

 • använda så miljöriktiga produkter som möjligt i hamnen och i båtarna
 • endast använda godkända bottenfärger,
 • använda alkylatbensin om jag har en bensindriven motor i min båt
 • all tömning av septiktank/hålltank vid tömningsstationer. Övrig tömning i enlighet med gällande lag.
 • Slagvatten/gråvatten för inte tommas inom hamnområdet, gäller även på land, inte heller i vår sugtömningstation.
 • på lämpligt ställe under motor eller i kölsvin skall vi placera en duk som suger upp eventuellt oljespill från motorn. Sådana dukar säljs normalt i klubbstugan. Begagnade sådana dukar är godkända som brännbart avfall och läggs i vår container.
 • allt farligt avfall liksom övrigt avfall måste källsorteras i avfallsstationen
 • vi måste täcka marken under båten med plast när vi skrapar och slipar båtarnas botten och sedan samla upp slipdamm och färgflagor. Slipmaskiner med integrerad dammsugare skall användas.

Mer information om ett hållbart båtliv finns att läsa på:

www.batmiljo.se

www.upplevbatlivet.se

Detta är en bilaga till reglemente i Sandö Hamn.