Elföreskrifter

Elföreskrifter för anslutning av elektrisk utrustning i Sandö Hamns el-anläggning
 

Alla medlemmar i hamnen har tillgång till el för sin båt och dess utrustning via eluttagen som finns på bryggorna. Ha ström inkopplat endast då du behöver det, dock max. 24 timmar i sträck. Strömmen får endast användas till laddning av batteri, för användning av elverktyg samt att starta kylskåp före utfärd (dock max 24 timmar i förväg). Vid behov att driva en länspump ta kontakt med hamnkapten.

Antalet uttag är begränsat och det är inte acceptabelt att en enskild medlem blockerar ett uttag veckovis med kontinuerlig landström inkopplad för att kunna ha kylskåp, varmvattenberedare mm påslaget när man inte vistas i båten.

När vi följer ovan elföreskrifter hjälps vi alla åt att hålla nere förbrukningen och därmed kostnaden.

 

Anslutningskabel till fritidsbåt

 • Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk.
 • Anslutningskabel typ HO7RN-F (extra mångtrådig naturgummikabel) eller likvärdig, maximal längd 25 m. Kabeln skall vara utan skarv och förgrening.
 • På båten skall apparatuttag av industrityp användas eller fast monterad anslutningskabel.
 • Montering av stickpropp och apparatanslutningsdon får göras av den som har nödvändig kännedom.
 

Sommarsäsong vid brygga:

 • Försäkra dig om att elkabeln är godkänd för båthamn. Det räcker INTE med att kabeln är godkänd för utomhusbruk. Anslutningskabel skall vara av klass H07RN-F eller likvärdig med en area av minst 3*1,5 mm och vara oskadad.
 • Kabeln får ha en maximal längd av 25 meter. 
 • Stickpropp skall vara för industriellt bruk och det får inte förekomma någon typ av skarv på kabeln mellan båt och bryggcentral.
 • Adapters i någon form eller utförande får ej användas i elanläggningen.
 • Elanslutning får sitta i max 24 timmar om båtplatsavgift erlagts och endast ett eluttag per båt.
 • Kabel som inte är ansluten till förbrukare (i båten) får INTE sitta i uttaget på bryggan. Kabeln skall dras ut, rullas in och helst läggas skyddad i båten eller under täckning.
 • Kabelvindor får inte användas annat än högst tillfälligt och då under uppsyn.
 • Skador på hamnens elanläggning anmäls till Hamnkapten.

 

Vintersäsong på hamnplan:

 • Elanslutning i hamnens elcentraler på hamnplan utföres med godkänd oskadad utrustning.
 • Anslutningskabel skall vara av samma typ som ovan beskrivits.
 • Elanslutningen får endast vara inkopplad när brukare är i eller arbetar med båten. OBS! När ni lämnar hamnen skall elanslutningen bortkopplas från elcentralen.
 • Vid behov av att ladda batterier: hämta en ladd adapter i klubbstugan och kvittera ut en laddare enligt instruktioner i pärmen. Denna sladd får max sitta 1-2 dagar. Laddning av batterier utan ladd adapter är en brandrisk.

VIKTIGT! Skador på hamnens elanläggning anmäles till Hamnkapten omgående. Dessa elföreskrifter är även en bilaga till Reglemente för Sandö Hamn.