Brandskyddspolicy

Såväl medlemmar som gästbåtar skall få denna information och följa rekommendationerna
 

Övergripande mål

Det övergripande målet för vår brandskyddspolicy är att minimera risken för person- och materialskador i hamnen genom att:

 • Öka medlemmarnas medvetenhet om brandorsaker och risker samt sätt att förebygga brand.
 • Ge råd och anvisningar som ger medlemmar underlag för riktiga beslut och rätt agerande om en brand ändå uppstår

Styrelsens uppgift

Styrelsen har till uppgift att i samarbete med Räddningstjänsten och andra.

 • Upprätta regler för förvaring av brandfarligt gods både under säsongen då båtar ligger i sjön och när de står på land.
 • När så är nödvändigt anordna platser för förvaring av brandfarligt gods.
 • Säkerställa att det finns fungerande släckanordningar på hamnplan och på bryggor

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att följande punkter genomgås återkommande med en periodicitet som anses befogad.

 • Se till att Hamnvakterna har tagit del av, förstått och accepterat Hamnvaktens roll vid brand.
 • Tydlig information till hamngäster angående hamnens brand och miljöskydd
 • Utför om möjligt en praktisk övning där man flyttar en "brinnande" båt

Medlemmarnas uppgift

Medlemmarna ska följa föreningens och samhällets regler beträffande brandskyddsarbete och gärna komma med egna förslag till förbättringar av detta arbete. Följande är exempel på åtgärder för att förebygga att brand uppstår:

Gasol:

 • Gasolflaskor skall alltid förvaras stående och får under inga omständigheter läggas ner. Gasolflaska som används skall stå i ett avskilt och dränerat utrymme.
 • Reservflaskor för gasol måste förvaras stående och bör också stå i dränerat utrymme.
 • När båt i sjön lämnas skall gasoltuben vara avstängd.
 • Medlemmarna rekommenderas att installera såväl gaslarm som fjärrstyrd huvudventil för gasolen.

El:

Bränsle:

 • Bränsletank och påfyllningsrör ombord skall vara jordade
 • Reservbränsle måste förvaras i godkända kärl ombord.
 • Motorrum i skall hållas väl städade och rent från spillolja och bränslespill.
 • Motorrum skall vara väl ventilerade.

Krympplastning

 • Har man de kunskaper som krävs för att krympplasta en båt, samt att arbetet genomförs på ett säkert och miljövänligt sätt, tillåts medlemmar krympplasta själva. Under hela arbetsprocessen skall brandsläckare finnas nära till hands. Tänk på att ta det väldigt försiktigt vid bränsleavluftning/påfyllning och andra brännbara produkter.  Stanna kvar en stund efter avslutat arbete och gör en efterkontroll.
 • All krympplast skall lämnas till återvinningen, det får absolut inte slängas i hamnens container.

Handlingsplan för hamnvakt och medlemmar vid brand 

 • Larma – Ring 112
 • Varna – gör personer på bryggor och i båtar uppmärksamma på att det brinner. Utsätt dig aldrig för risk att bli skadad.
 • Kontrollera - Ta reda på om det finns personer som hotas av branden.
 • Informera – möt räddningspersonal och informera dem om vad som hänt.

Följande utförs efter förmåga:

 • Rädda eller för i säkerhet personer som hotas eller kan tänkas hotas av branden
 • Flytta den brinnande båten till en säkrare miljö om det är möjligt lägg inte loss den brinnande båten, flytta närliggande båtar i säkerhet om detta kan ske utan att sätta dig själv eller andra i fara.
 • Släck eller för i säkerhet båtar eller annan egendom som hotas eller kan tänkas hotas av branden, till exempel:
  • Båtar som ligger nära den brinnande båten
  • Gasflaskor
  • Bränsletankar

Undvik risker som hotar liv och hälsa.

Hamnekan och traktor kan användas vid behov om du har nödvändiga kunskaper.

Detta är en bilaga till reglemente i Sandö Hamn.